IGA lab - laboratorija za patohistologiju

u sardnji sa IGA lab, laboratorijom za patohistološku i citološku dijagnostiku, obrađujemo i analiziramo različite uzorke tkiva i parafinskih blokova (kalupe) koji su prethodno obrađeni u drugim ustanovama.

Radimo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike:

  • histohemiju,
  • imunohistohemiju,
  • in situ hibridizaciju (ISH),
  • fluorescentnu in situ hibridizaciju (FISH) i
  • citogenetske analize.

Pored najsavremenije opreme za automatizovanu obradu tkivnih uzoraka, koristimo i originalne reagense najpoznatijih svjetskih, sertifikovanih proizvođača, sve sa ciljem da pacijentima obezbijedimo pouzdane i tačne patohistološke nalaze i preciznu dijagnozu.

Citološke analize

Citološki se analiziraju brisevi različitih organa, ispljuvak, materijal dobijen punkcijom sadržaja cista različitih organa, pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje, likvor, iscjedak iz dojke i drugih organa, mokraća kao i perkutane iglene biopsije (FNAB).

Analiza podrazumijeva utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju malignih ćelija.

Cervikalni brisevi se boje Papanicolau metodom. Radimo tipizaciju HPV virusa PCR metodom uz određivanje nisko i visokorizičnih grupa. Pored toga imamo mogućnost  savremene “liquid base” (citologije u tečnom medijumu) sa istovremenom tipizacijom HPV virusa u istom uzorku.

Ove analize se rade i na histološkim presjecima biopsija grlića materice. Kod HPV pozitivnih nalaza se određuje p16 kao parametar visokog rizika za nastanak karcinoma grlića materice.

Patohistološke analize

Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama kao i ex tempore dijagnostiku u toku operativnog zahvata.

Pored toga rade se i konsultativne morfološke anlize na donijetim parafinskim blokovima, prethodno obrađenim u drugim ustanovama.

Koristi se standardno hematokslilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi da bi se postavila dijagnoza.

U strogo indikovanim slučajevima, poštujući standarde savremene patologije rade se dopunske imunohistohemijske analize (panel od preko 300 različitih antitijela) kao i ISH, FISH, PCR i citogenetske analize.

Radimo savremene analize koje su bitne za savremenu terapiju tumora: panel za karcinom dojke, panel za neuroednokrine tumore, mikrosatelitsku nestabilnost, nalizu stausa HER-2, EGFR i PD-L1.