Opšta interna medicina

Interna medicina je grana i specijalnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim liječenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnih organa. Doktor interne medicine koji se naziva i ,,Internista” tokom osnovnih studija i specijalizacije obučava se na koji način da preventira, dijagnostikuje i liječi bolesti od kojih obolijevaju odrasle osobe.

I ako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista liječi čovjeka kao cjelinu, a ne samo pojedinačne organe.

Subspecijalizacije Interne medicine

Internista se može opredijeliti za dijagnostiku i liječenje svih unutrašnjih organa ili nastaviti sa dodatnim školovanjem kako bi se fokusirao na liječenje nekog pojedinačnog organa i stekao zvanje subspecijaliste interne medicine za neku od subspecijalistikih oblasti:

Dijagnostički principi

Dijagnoza se u početku zasniva na anamnezi (medicinski intervju) i kliničkom pregledu. U toku razgovara ljekar mora biti obučen da navede pacijenta da mu opiše tegobe.

Nakon uzimanja anamneze i fizikalnog pregleda može se postaviti diferencijalna dijagnoza, ili lista mogućih dijagnoza koja odgovaraju postojećim simptomima. Dalje ispitivanje ide ka laboratorijskoj dijagnostici, metodama vizualizacije rentgen dijagnostika, ultrazvuk, CT, NMR ili ukoliku je potrebno različite interventne procedure.

Diagnoza se nekad postavlja tek nakon biopsije patološki izmijenjenog tkiva i njegove histopatološke obrade.