Dječija psihologija

Od svih oblasti razvojne psihologije najranije se konstituisala i danas je najrazvijenija dječija psihologija.

Ona proučava razvoj psihičkog života u djetinjstvu. Od prvih dana nastanka, pa sve do danas, okrenuta je praktičnoj primjeni u svim oblastima rada sa djecom, posebno u obrazovanju i vaspitanju. Novija ispitivanja su otkrila da su razvoj i vaspitanje međusobno zavisni. Razvojni psiholozi različitih teorijskih orijentacija su saglasni da učenje i vaspitanje bitno utiču na razvoj. Ruski psiholog Kon (И. С. Кон, 1991) ukazuje da se uporedo sa individualnim razvojem dešavaju promjene i u socijalnom okruženju.

Dječija psihologija se najčešće bavi proučavanjem razvoja u djetinjstvu u cjelini, pri čemu posebno proučava međuzavisnost tjelesnog i psihičkog razvoja. Međutim, pojedine faze i/ili procesi razvoja mogu biti predmet posebnog izučavanja pa se, zavisno od kriterijuma izdvajanja, javljaju:

"Razvojna psihologija mora proučavati individuu koja se razvija u svijetu koji se mijenja".